Sociaal Ondernemen

“Bedrijven met een divers personeelsbeleid zijn creatiever en functioneren beter”

Informatie

Succesvol ondernemen is meer dan alleen winst maken. Naast geld verdienen is het leveren van een maatschappelijke bijdrage een belangrijke drijfveer voor veel organisaties. Onder de noemer ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ worden veel goede initiatieven genomen om groen, duurzaam en sociaal te ondernemen. Mensen met een moeilijke positie op de arbeidsmarkt een kans geven, is een concrete manier om invulling te geven aan sociaal ondernemerschap. Veel organisaties doen dit al op eigen initiatief en ervaren de voordelen van diversiteit. Maar dat is niet genoeg. Er staan nog steeds te veel mensen met een arbeidsbeperking aan de kant. Daarom heeft de overheid de Participatiewet in het leven geroepen.

Voordelen van diversiteit

Organisaties met een divers personeelsbestand zijn creatiever. Dat komt omdat vastgeroeste denkpatronen sneller worden doorbroken. Elk mens kijkt vanuit zijn eigen achtergrond, kennis en ervaring naar de wereld. Door samen te werken met mensen die anders zijn dan jijzelf, word je gestimuleerd om een ander perspectief te kiezen. Een jonge, hoogopgeleide, allochtone vrouw kijkt bijvoorbeeld anders naar het onderwerp ‘vernieuwing’ dan een oudere, manlijke collega die in 20 jaar is opgeklommen vanuit de praktijk. Hun invalshoeken zijn anders, hun visies vullen elkaar aan en samen komen ze tot oplossingen die ze alleen niet hadden kunnen bedenken.

Door medewerkers uit alle hoeken van de samenleving aan te nemen, spreek je een bredere doelgroep aan. Klanten willen zich thuis voelen bij een bedrijf en herkenning speelt daarbij een belangrijke rol. Oudere klanten vinden het bijvoorbeeld prettig om een door een oudere winkelmedewerker te worden geholpen.

Medewerkers werken graag bij een organisatie met een sociaal gezicht waar ruimte is voor iedereen en rekening wordt gehouden met beperkingen of culturele gewoonten. Het vergroot de betrokkenheid en vermindert het verloop. Iedereen heeft in zijn omgeving wel iemand die moeilijk aan het werk komt of een beperking heeft. Werken bij een organisatie waarin iedereen een kans krijgt, voelt goed. Het versterkt de reputatie van het bedrijf.

Medewerkers die langdurig aan de kant hebben gestaan, zijn vaak enorm gemotiveerd en bereid om te investeren in opleiding, training en begeleiding. Ze zijn enthousiaste, loyale medewerkers.

Door het herschikken van taken om een pakket te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking (jobcarving) hebben bestaande medewerkers meer tijd om te besteden aan het werk waar zij het beste in zijn. Deze focus leidt tot een kwaliteitsverbetering.

Veel organisaties geven op eigen initiatief invulling aan hun sociale missie en zien de voordelen van diversiteit. Toch staan er nog steeds te veel mensen met een arbeidsbeperking aan de kant. Daarom is in 2015 de Participatiewet in het leven geroepen. Het doel van deze wet is om in 2026 in totaal 100.000 extra banen in het bedrijfsleven te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het tempo waarin dit moet gebeuren is vastgelegd in de zogenaamde banenafspraak. De planning is:

  •  6.000 banen in 2015
  •  8.000 banen in 2016
  •  9.000 banen per jaar vanaf 2017
  •  100.000 banen in totaal in 2026

In de Quotumwet ligt vast dat er een regeling actief wordt als het aantal afgesproken banen op termijn niet is gerealiseerd. Dat houdt in dat werkgevers met meer dan 25 werknemers een vastgesteld percentage aan medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst moet hebben. Voor elke niet ingevulde baan zal er een boete van 5.000,= euro opgelegd worden.
De Quotumwet is in feite een stok achter de deur. Particibaan gaat er vanuit dat we die 100.000 banen met gemak gaan realiseren.

Social Return on Investment (SROI)

Een ander begrip dat regelmatig de revue passeert, is Social Return on Investment (SROI). Dit is een instrument dat met name wordt gehanteerd bij aanbestedingen van de overheid. Voor alle opdrachten boven de 250.000,= euro geldt een aanbestedingsplicht. Potentiële opdrachtnemers brengen een voorstel uit en de aanbestedende partij toetst dit aan een hele reeks criteria. Een van de eisen waar de opdrachtnemer aan moet voldoen is SROI. Dat houdt in dat bij de uitvoering van de opdracht een bepaald percentage (van de aanneemsom of loonsom) wordt besteedt aan de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn talloze manieren om die verplichting in te vullen, bijvoorbeeld via detachering. Particibaan adviseert en helpt bij invullen van deze SROI verplichting.

Wet Verbetering Poortwachter
  • Wilt u werken uw eigen ontwikkeling
  • Wilt u gemotiveerd personeel
  • Wilt u diversiteit in uw organisatie
  • Wilt u een 2e spoor traject
  • Wilt u voldoen aan de SROI eisen
  • Wilt u vergaderruimte huren