Participatie interventie

Door gebeurtenissen in het persoonlijke leven is er mogelijk een afstand tot de arbeidsmarkt ontstaan. Als kandidaten nog niet klaar zijn om het traject Werkfit of Naar Werk te volgen, kunnen ze gebruik maken van de modulaire re-integratieservice: Participatieinterventie.

Het traject van deelname aan de interventie is altijd maatwerk. In de eerste gespreksronde hebben we besproken wat kandidaten nodig hebben om dichter bij de arbeidsmarkt te komen. Via een persoonlijke dialoog bieden we kandidaten handvatten om weer te participeren en nieuwe contacten te leggen. We werken onder andere aan het zelfvertrouwen wat leidt tot groei en zelfontplooiing. Hoe meer zelfvertrouwen de kandidaat heeft, hoe beter hij/zij zich voelt.

Wij verzorgen dit traject voor alle doelgroepen en dit traject wordt op individuele basis verzorgd. We hebben veel ervaring op dit gebied en kunnen maatwerk leveren door kandidaten de nodige aandacht te geven en creatieve oplossingen aan te dragen om ons te onderscheiden.

Werkfit

Een kandidaat werkfit maken doen we meestal op individuele basis, waardoor wij ook maatwerk kunnen aanbieden.

Je kunt bijvoorbeeld denken aan de volgende aspecten:
– Bij lichamelijke of psychische klachten heeft de client de mogelijkheid om een specialist, nader te noemen fysio-therapeut, psycholoog en masseur te raadplegen en desgewenst zich te laten behandelen.
– Motiveren.
– Training persoonlijke effectiviteit.
– Training werknemersvaardigheden.
– Training Peroonlijke Effectiviteit.
– De client begeleiden richting zelfredzaamheid.
– De client monitoren en bewaken.
– Particibaan deelt met de bovengenoemde specialisten een groene en rustige omgeving met daarbij behorende een stille tuin, waar clienten desgewenst tot rust kunnen komen voor, tussen en na de activiteiten.

We plaatsen een kandidaat tevens op een werkervaringsplek om werktime op te bouwen en leggen tevens huizbezoeken.

Welke re-integratieactiviteiten voert u in groepsverband uit en wat is de groepsgrootte?
In groepsverband geven we trainingen deels op het gebied van o.a. empowerment en persoonlijke effectivitiet. De groep bestaat dan uit maximaal 6 clienten.

Bevorderen Maatschappelijke deelname

Door persoonlijke gebeurtenissen in het leven kan het zijn dat er een afstand tot de arbeidsmarkt is gecreëerd. Als een kandidaat nog niet klaar is om een Werkfit of Naar Werk traject te volgen, kan de modulaire re-integratiedienst: Maatschappelijke Deelname ingezet worden.

We helpen kandidaten stap voor stap weer mee te doen in de samenleving. Wij begeleiden kandidaten hierin zorgvuldig. We zoeken altijd een balans tussen wat de kandidaat zelfstandig kan en waar hij/zij hulp bij nodig heeft. We helpen kandidaten, stimuleren kandidaten, we dagen kandidaten uit. Samen zoeken we naar dagactiviteiten waar kandidaten blij van worden. Het kan bijvoorbeeld gaan om uren vrijwilligerswerk. Maar het kunnen ook sportactiviteiten of andere hobby’s zijn die de kandidaat met andere mensen kan aangaan.

We bieden dit traject aan voor alle doelgroepen en dit traject wordt op indivuele basis aangeboden. We hebben veel ervaring op dit gebied en kunnen ons onderscheiden door de nodige aandacht te schenken aan de kandidaat en creatieve oplossingen te bedenken om maatwerk te kunnen bieden.

Praktijksassessment

Op ons ontwikkelcentrum of op een externe locatie van een partner worden de kandidaten geplaatst, ze krijgen een 0-meting, competentietest, Dariuztest, Persoonlijk Ontwikkelingsplan, we brengen de ZRM -leefgebieden en persoonsfactoren in kaart en ze kunnen er werken aan hun werknemersvaardigheden en arbeidsritme. Het is onze doelstelling dat we daardoor de belastbaarheid kunnen meten van de kandidaat zodat er bezien kan worden wat een kandidaat wel kan i.pv. niet kan. Tevens krijgen de kandidaten de nodige trainingen zoals persoonlijke effectiviteit,  omgaan met lastig gedrag etc.

Tijdens een werkervaringsplek komen er meestal toch nog dingen naar boven die niet bekend waren aan de hand van de gevoerde gesprekken. Als je iemand hier mee confronteert en duidelijk maakt dat kritiek juist iets is waar men van kan leren i.p.v. iemand afkraken dan staat men al meer open hiervoor.

De manier waarop is ook belangrijk en niet te vergeten vertrouwen. Hoe gaat iemand om met werkdruk, is de cultuur van een bedrijf wel passend. Veel contact met de begeleider op de werklocatie en indien mogelijk en gewenst. Dat verhoogt het zelfvertrouwen en bevorderd de prestaties.  Op basis van deze intverenties kan er een advies worden uitgebracht inzake de benutebare mogelijkheden en de vervolgstap die de kandidaat kan maken.

Begeleiding bij Scholing

We bieden dit traject aan voor alle doelgroepen en dit traject wordt op indivuele basis aangeboden. We zorgen ervoor dat de kandidaat structuur krijgt en zonodig wekervaring kan opdoen om de kans op het behalen van een certficaat/diploma te vergroten. We hebben veel ervaring op dit gebied en kunnen ons onderscheiden door de nodige aandacht te schenken aan de kandidaat en creatieve oplossingen te bedenken om maatwerk te kunnen bieden.

• De kandidaat frist de studievaardigheden op: hoe leer je eigenlijk?
• De kandidaat ontwikkkelt (studie)ritme en structuur.
• De kandidaat krijgt meer discipline en doorzettingsvermogen.
• De kandidaat creeert mooie nieuwe kansen op een mooie baan.

Naar werk

Voor welke doelgroepen biedt u re-integratieactiviteiten aan?

Wij richten ons op alle uitkeringsgerechtigden die een afstand hebben tot de arbeidsbeidsmarkt. Hierbij valt te denken aan Bijstandskandidaten, Wajong-kandidaten en WIA-kandidaten.

Voor welke doelgroepen zijn de re-integratieactiviteiten niet geschikt?

Kandidaten die geen bijstands- wajong of WIA uitkering hebben, zijn niet geschikt voor onze re-integratieactiviteiten.

Welke re-integratie voert u individueel uit?

Een kandidaat naar werk helpen doen we meestal op individuele basis, waardoor wij ook maatwerk kunnen aanbieden. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de volgende aspecten:

– Begeleiden in het kennen van verantwoordelijkheden en taken.
– Werken aan werkhouding.
– Meegaan en ondersteuning tijdens sollicitatiegespreken.
– Af en toe meelopen op de werkvloer om te bezien hoe de client de werkzaamheden uitvoert. Zo nodig zal de jobcoach bijsturen op het gebied van de werkprocessen.
– Aanleren om vragen te durven stellen en te herhalen.
– Werken aan een betere communicatie.
– Werkprocessen met de kandidaat doornemen.

Welke re-integratieactiviteiten voert u in groepsverband uit en wat is de groepsgrootte?

In groepsverband geven we trainingen deels op het gebied van solliciteren en empowerment. De groep bestaat dan uit maximaal 6 clienten.

Welke wijze van coaching hanteert u?

Onze coaches voeren nooit werkzaamheden uit voor onze clienten. Wij leren ze hoe ze bepaalde dingen kunnen oppakken zodat ze zelfvoorzienend kunnen worden. Daarnaast staat maatwerk en optimale aandacht bij ons centraal.

Direct inschrijven
Logo van Particibaan