Wil je weer aan het werk? Een baan met uitzicht op vast dienstverband

Participatiewet Wajong

Geef ruimte aan talent Ontdek de voordelen van sociaal ondernemen

Participatiewet en Wajong

Sinds 2015 is er het een en ander veranderd op gebied van werken en arbeidsbeperkingen. Voorheen werd vooral gekeken waartoe een arbeidsbeperkte niet in staat was, momenteel wordt voornamelijk gekeken naar welke mogelijkheden er wél zijn.Navigeer via onderstaand menu snel verder op de pagina.

Kijken naar de mogelijkheden die er wél zijn… Dit is het gevolg van de Participatiewet die per 1 januari 2015 van kracht is geworden. De soorten uitkering met betrekking tot arbeidsbeperkten zijn hiermee flink veranderd.

Wat betekent de Participatiewet?

Doel van de Participatiewet is dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gaan. Dit heeft voordelen voor iedereen. Er hoeft door de overheid minder te worden uitgegeven aan uitkeringen, de arbeidsbeperkten nemen weer meer deel aan het maatschappelijk leven, werkgevers krijgen een betere afspiegeling van de samenleving in hun bedrijf. Ook voor mensen zonder arbeidsbeperking heeft het zichtbaar deelnemen aan de maatschappij door arbeidsbeperkten voordeel. Immers, we kennen allemaal wel iemand met een arbeidsbeperking en ook wij kunnen arbeidsbeperkt worden. Het geeft een gevoel van vertrouwen dat dan ook voor ons nog een plek in de maatschappij bereikbaar zal zijn.

Wat is er veranderd sinds 2015

De Participatiewet brengt enkele veranderingen met zich mee voor arbeidsbeperkten. Wajong-uitkeringen worden sinds 2015 niet meer versterkt. Onder deze doelgroep wordt deze uitkeringsvorm langzaam afgebouwd.

Met de nieuwe wet wil het kabinet bereiken dat mensen met een ziekte of handicap sneller en gemakkelijker aan het werk gaan. Het liefst bij een gewone werkgever. Misschien is extra begeleiding nodig, zijn er voorzieningen nodig of kan de arbeidsbeperkte minder lang werken, minder uren of minder verdienen. Voor deze beperkingen wordt naar oplossingen gezocht.Momenteel wordt voornamelijk gekeken naar welke mogelijkheden er wél zijn.

Uitkering aanvragen

Wilt u nu een uitkering aanvragen omwille van een arbeidsbeperking dan kunt u een beoordeling arbeidsvermogen indienen bij het UWV. Er volgt dan een beoordeling waarna ondersteuning wordt aangeboden. Er zijn drie soorten ondersteuning in verband met de Participatiewet:

  1. Indicatie Banenafspraak
  2. Advies indicatie beschut werk
  3. Toekenning uitkering door het UWV

Doel van de Participatiewet is dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gaan.

Indicatie Banenafspraak

Bent u door ziekte of handicap niet in staat het minimumloon te verdienen? Dan kunt u waarschijnlijk een Indicatie Banenafspraak krijgen. U komt dan in aanmerking voor een baan uit de banenafspraak en wordt opgenomen in het zogenaamde Doelgroepregister.

Advies indicatie beschut werk

Met een positief advies indicatie beschut werk adviseert het UWV dat u alleen in een beschutte werkomgeving kunt werken. Dit betekent dat mensen met een ziekte of handicap meer begeleiding c.q.  aanpassingen op de werkplek krijgen en een gewone werkgever deze niet kan bieden. Doorgaans komt u dan te werken bij een sociale werkplaats.Wilt u nu een uitkering aanvragen omwille van een arbeidsbeperking dan kunt u een beoordeling arbeidsvermogen indienen bij het UWV.

Particibaan als intermediair

Particibaan helpt werkgevers met het realiseren van sociaal personeelsbeleid. Bent u zich aan het oriënteren op het aannemen van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar bent u niet op de hoogte van de regelgeving? Neem gemakkelijk contact op met Particibaan en ontdek de voordelen van sociaal ondernemen.

Vragen of opmerkingen over de Participatiewet en Wajong?

Neem contact op met Particibaan.

Auteur foto

Manager Accountteam/Social return

Neem contact op