Wil je weer aan het werk? Een baan met uitzicht op vast dienstverband

Quotumwet

Geef ruimte aan talent Ontdek de voordelen van sociaal ondernemen

Sociaal akkoord kabinet

Bij de vraag ‘wat is de Quotumwet’ moet verband worden gelegd tussen de Participatiewet, de Wet Banenafspraak en de Quotumwet. De Participatiewet is ontstaan uit de behoefte arbeidsgehandicapten meer bij het arbeidsproces te betrekken.Navigeer via onderstaand menu snel verder op de pagina.

Sociaal akkoord Kabinet

Nadat in 2013 het sociaal akkoord tussen kabinet en werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties was vastgelegd in de Wet Banenafspraak, volgde ook de Quotumwet. Kort gezegd is de Wet Banenafspraak een uitwerking van de Participatiewet en de Quotumwet, een pressiemiddel om de afspraken die zijn gemaakt in de Wet Banenafspraak af te dwingen.

Wat is de Quotumwet?

In de Quotumwet is vastgelegd op welke wijze het bedrijfsleven en de overheid de gemaakte afspraken in de Wet Banenafspraak dienen na te komen en wat er gebeurt als zij deze afspraken niet nakomen. De Quotumwet kan worden aangepast als de afspraken niet of onvoldoende worden nagekomen.

Inhoud Quotumwet arbeidsgehandicapten

Op dit moment is de Quotumwet wel aangenomen, maar nog niet van kracht. De wet zal pas in werking treden wanneer de afspraken in de Wet Banenafspraak niet voldoende worden nagekomen en er dus niet tijdig de afgesproken 100.000 arbeidsplaatsen voor arbeidsgehandicapten zijn gecreëerd door het bedrijfsleven. Daarnaast is de overheid verplicht 25.000 nieuwe arbeidsplaatsen voor arbeidsgehandicapten of personen met een afstand tot de arbeidsmarkt te creëren.

Wel is op dit moment in de Wet Banenafspraak een quotum opgenomen. Dit quotum houdt in dat werkgevers met meer dan 25 werknemers een bepaald percentage arbeidsbeperkten in dienst dienen te nemen. Wie precies behoren tot de groep arbeidsbeperkten, die vallen onder de Wet Banenafspraak en daarmee onder de Quotumwet, is te vinden in het doelgroepregister. Het doelgroepregister wordt beheerd door het UWV en kan worden ingezien door werkgevers, maar ook door burgers.De wet zal pas in werking treden wanneer de afspraken in de Wet Banenafspraak niet voldoende worden nagekomen.

Quotumwet 2017: huidige stand van zaken

Elk jaar wordt bekeken of wordt voldaan aan de afspraken die zijn gemaakt in de Wet Banenafspraak. Mochten de afspraken niet of onvoldoende worden nagekomen dan kan de Quotumwet van kracht worden waarmee bijvoorbeeld ‘boetes’ kunnen worden opgelegd aan bedrijven die niet voldoen aan hun verplichtingen. In 2016 werd echter door de werkgevers ruim voldaan aan de doelstellingen.

Eind 2016 moesten in totaal 20.500 banen zijn gerealiseerd en dit aantal is overtroffen: 22.554 banen voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn gerealiseerd. Een mooi resultaat. De overheid echter komt de gemaakte afspraken minder goed na. De overheid heeft de doelstelling van 6.500 banen eind 2016 niet gehaald. Om deze reden heeft het Kabinet besloten om vanaf 2020 een quotumheffing toe te passen voor de overheid sector. Dit houdt in dat voor iedere werkplek dat niet ingevuld is, de overheid een som van €5000,- dient te betalen. Mochten de afspraken niet of onvoldoende worden nagekomen dan kan de Quotumwet van kracht worden waarmee bijvoorbeeld ‘boetes’ kunnen worden opgelegd.

Particibaan helpt zowel werkgevers en werknemers

Particibaan functioneert als intermediair tussen werkgevers, werknemers en betrokken instanties. Zo helpt Particibaan werkgevers maatschappelijk verantwoord ondernemen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden, waarbij Particibaan alle werkgeversrisico’s draagt.

Arbeidsgehandicapten en andere personen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen eveneens geholpen worden door Particibaan in de zoektocht naar een passende en geschikte baan. Denk bijvoorbeeld aan Wajong-kandidaten, mensen met een IVA-uitkering, WIA-uitkering of bijstandsuitkering.

Bent u werkgever en wilt u personen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek bieden met oog op duurzaam ondernemen? Of bent u als gemotiveerde medewerker op zoek naar een geschikte en passende baan?

Vragen of opmerkingen over de Quotumwet 2017?

Neem contact op met Particibaan.

Auteur foto

Manager Accountteam/Social return

Neem contact op