Wil je weer aan het werk? Een baan met uitzicht op vast dienstverband

Werken met arbeidsbeperking

Geef ruimte aan talent Ontdek de voordelen van sociaal ondernemen

Particibaan geeft nader uitleg

In 2015 is de Participatiewet ingevoerd met als doel het creëren van meer werk voor mensen met een arbeidsbeperking of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Werken met een arbeidsbeperking betekent voor de werkgever meestal het treffen van bepaalde maatregelen en voorzieningen. Hiervoor zijn van overheidswege verschillende mogelijkheden voor een subsidie. Werken met mensen met een arbeidsbeperking, heeft zowel voor de arbeidsbeperkte als voor de werkgever diverse voordelen. Daarnaast is het participeren van mensen met een arbeidsbeperking in het bedrijfsleven en bij de overheid belangrijk in het kader van duurzaam ondernemen.Navigeer via onderstaand menu snel verder op de pagina.

Steeds meer bedrijven willen duurzaam ondernemen en ook dat is (deels) een gevolg van de Participatiewet. In de Participatiewet is geregeld dat de overheid en werkgevers tezamen verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning bij werk en inkomen voor mensen die weliswaar arbeidsbeperkt zijn, maar toch arbeidsvermogen hebben.

Arbeidsbeperking en werk

Net als iedereen willen ook arbeidsbeperkten graag aan de slag in een functie die bij hen past. Ook al ben je slechthorend of slechtziend of heb je een ziekte of een handicap, iedereen wil graag deelnemen aan de maatschappij en zijn of haar steentje bijdragen. Bedrijven zijn verplicht een bepaald percentage arbeidsbeperkten in dienst te nemen, afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Er zijn steeds meer, al dan niet parttime, banen die door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen worden ingenomen.

Ook in het kader van duurzaam ondernemen waarbij de normen en waarden ten aanzien van maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid belangrijk zijn, is het in dienst nemen van arbeidsbeperkten een goede keuze. Er zijn arbeidsbeperkten die in het geheel niet kunnen werken en er zijn arbeidsbeperkten die gedeeltelijk kunnen werken, maar ook arbeidsbeperkten die volledig aan de slag kunnen mits de juiste voorzieningen zijn getroffen zoals bijvoorbeeld een aangepaste werkplek, een invalidentoilet of het mogelijk maken van het nemen van extra rustmomenten.

Vacatures voor mensen met een arbeidsbeperking

Er zijn overal vacatures voor mensen met een arbeidsbeperking te vinden. Denk hierbij allereerst aan de centra voor werk en inkomen en het UWV, maar ook bij de reguliere uitzendbureaus en andere bedrijven die bemiddelen bij vraag en aanbod op het gebied van vacatures. Dit komt mede door de eis voor bedrijven om vanaf een bepaalde grootte (vanaf 25 werknemers) een bepaald percentage arbeidsbeperkten in dienst te nemen. De zogenaamde Indicatie Banenafspraak is bedoeld voor arbeidsgehandicapten die wel kunnen werken, maar door ziekte of handicap niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Tenslotte gaat het bij een arbeidsbeperking om verschillende mogelijkheden. Zo kan een arbeidsbeperking liggen in een lichamelijke handicap zoals slechtziendheid of een interne ziekte, maar ook een psychische of verstandelijke handicap kan leiden tot een arbeidsbeperking.

Particibaan is in dezen intermediair tussen werkgevers, werknemers en betrokken instanties.Net als iedereen willen ook arbeidsbeperkten graag aan de slag in een functie die bij hen past.

Aan de slag via Particibaan

Particibaan helpt mensen met een arbeidsbeperking met het vinden van een geschikte en passende werkplek. Vaak is onder deze doelgroep sprake van een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Particibaan haalt als het ware alle drempels voor deze personen weg, zodat zij weer aan de slag kunnen bij een werkgever die bij hen past.

Anderzijds helpt Particibaan werkgevers maatschappelijk verantwoord ondernemen en bemiddeld Particibaan tussen werkgevers en werknemers. Het voordeel van Particibaan als intermediair is dat zij alle werkgeversrisico’s draagt en medewerkers al kan laten participeren vanaf een tarief van €9,95 per uur.

Benieuwd wat Particibaan voor u kan betekenen?

Vragen of opmerkingen over het werken met een arbeidsbeperking?

Neem contact op met Particibaan.

Auteur foto

Manager Accountteam/Social return

Neem contact op