Wil je weer aan het werk? Een baan met uitzicht op vast dienstverband

Participatiewet werkgevers

Geef ruimte aan talent Ontdek de voordelen van sociaal ondernemen

Particibaan legt het uit

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet voor werkgevers van kracht geworden. Deze wet vervangt de Wet Werk en Bijstand (WWB), de wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).Navigeer via onderstaand menu snel verder op de pagina.

Het doel van de Participatiewet is om meer mensen met een ziekte of een beperking aan het werk te krijgen. Het Kabinet en de werkgevers hebben daarom afspraken gemaakt om extra banen te creëren. De afspraken met betrekking tot de Participatiewet voor werkgevers zijn vastgelegd in de Wet banenafspraak en in de Quotumwet.

De Participatiewet en werkgevers

Wat betekent de Participatiewet voor u als werkgever? Aan welke verplichtingen moet u voldoen en brengt de Participatiewet voor u als werkgever ook voordelen met zich mee? Een belangrijk onderdeel van de Participatiewet werkgevers is de zogenaamde quotumheffing. De quotumheffing houdt in dat werkgevers met meer dan 25 werknemers (of 40.575 verloonde uren) een bepaald percentage arbeidsbeperkten in dienst moeten hebben of nemen.

Tot op heden lukt het de werkgevers om de gemaakte afspraken na te komen maar indien dit in de toekomst niet het geval mocht blijken, dan kan vanaf 2019 een zogenaamde quotumheffing worden ingesteld. Dit betekent dat werkgevers die niet voldoen aan de quotumheffing een boete van €5000 per jaar moeten betalen per niet ingevulde arbeidsplaats. Het is dus belangrijk dat u zich als werkgever verdiept in de Participatiewet en weet aan welke regels u zich dient te houden.

Actieve rol werkgevers

Werkgevers hebben zelf een actieve rol bij het invulling geven van voorwaarden die tot de Participatiewet behoren. Zij dienen bijvoorbeeld te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen de organisatie om arbeidsbeperkten in dienst te nemen. In het verleden kleefde er soms een gevoel van schaamte rondom het begrip arbeidsbeperkten en daardoor was het niet altijd bekend dat mensen een arbeidsbeperking hadden. Het kan dus best zo zijn dat u binnen uw organisatie al een arbeidsbeperkte in dienst heeft zonder dat u dit weet. Wellicht maakt u daarom niet gebruik van subsidies en voorzieningen waarop u als werkgever volgens de Participatiewet recht heeft. Laatstgenoemde is enkel het geval bij kandidaten die opgenomen zijn in het doelgroepregister. Uitsluitend kandidaten die opgenomen zijn in dit register vallen namelijk onder de quotumheffing.

Bent u op zoek naar een arbeidsbeperkte om deze in dienst te nemen zodat u voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld in de Participatiewet werkgevers? Er zijn daartoe verschillende mogelijkheden. Zo zijn er bedrijven die bemiddelen tussen arbeidsbeperkten en werkgevers, maar u kunt ook zelf in het doelgroepregister kijken. In het doelgroepregister zijn personen opgenomen die meetellen voor de quotumheffing.Wellicht maakt u daarom niet gebruik van subsidies en voorzieningen waarop u als werkgever volgens de Participatiewet recht heeft.

Arbeidsbeperkten zoeken en vinden

Wilt u weten of u wellicht nu al een arbeidsbeperkte in dienst heeft? U kunt hiertoe informatie opvragen bij het UWV via het online werkgeversportaal. Met het Burgerservicenummer van uw werknemer of van de sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer én met uw loonheffingennummer kunt u een overzicht opvragen van werknemers die in het doelgroepenregister zijn opgenomen. Als werkgever kunt u, als u iemand met een ziekte of handicap in dienst wilt nemen, daarbij ondersteuning krijgen via het UWV.

Met de zogenaamde kandidatenverkenner kunt u profielen bekijken van kandidaten uit het doelgroepregister. De profielen in het doelgroepregister zijn anoniem, maar u kunt wel zien of de kandidaat interessant is voor uw vacature. Heeft u belangstelling voor een bepaald profiel dan kunt u via het Werkgeversservicepunt meer informatie opvragen en zo in contact komen met de betreffende kandidaat.Het is dus belangrijk dat u zich als werkgever verdiept in de Participatiewet en weet aan welke regels u zich dient te houden.

Particibaan helpt werkgevers

Heeft u meer dan 25 werknemers in dienst en wilt u samen met een intermediair bekijken wat de mogelijkheden zijn om ook met uw onderneming te voldoen aan de bepalingen die in De Participatiewet uiteengezet zijn? Particibaan helpt werkgevers met het vinden van gemotiveerde medewerkers. Ook voor werkgevers met minder dan 25 werknemers kan het in dienst nemen van een arbeidsbeperkte werknemer aantrekkelijk zijn met oog op maatschappelijk verantwoord ondernemen (ook wel duurzaam ondernemen genoemd).

Wilt u meer weten over de voordelen voor u als werkgever? Particibaan beantwoordt graag uw vragen.

Vragen of opmerkingen over de Participatiewet?

Neem contact op met Particibaan.

Author picture

Manager Accountteam/Social return

Neem contact op